Statut

,

03.11. 2009 - STATUT ACTUALIZAT AL ASOCIAȚIEI ECONOMICE GERMANO-ROMÂNE PENTRU REGIUNEA DE NORD VEST

 

Prezentul Statut este actualizat la data de 03.03.2010, conform modificărilor hotărâte în cadrul Adunării Generale din data de 03.11.2009, cuprinse în Hotărârea nr. 1/03.11.2009 și a Încheierii nr. 16/19.02.2010, pronunțată de Judecătoria Satu Mare în dosar nr. 1927/296/2010.

          1. NUMELE, FORMA JURIDICĂ, ANUL FINANCIAR

1.1.Asociația poartă numele de ”ASOCIAȚIA ECONOMICĂ GERMANO-ROMÂNĂ PENTRU REGIUNEA NORD VEST”

1.2.Asociația reprezintă o persoană juridică română cu activități de utilitate publică și își desfășoară activitatea după legile din România și prezentul Statut.

1.3.Anul financiar este anul calendaristic.

          2. SEDIUL ASOCIAȚIEI

2.1.Asociația are sediul în Satu Mare, strada Fragilor, nr. 1.

2.2.Corespondența cu asociația se va realiza la adresa din Satu Mare, strada Horea, nr. 10.

          3. OBIECTUL DE ACTIVITATE ȘI OBIECTUL ASOCIAȚIEI

3.1.Asociația are scopul de promovare a relațiilor economice și comerciale între România și în special, dar nu exclusiv cu țările cu afinități lingvistice și culturale germane, de asemenea, perceperea și protejarea intereselor lor economice în oricare altă țară. Asociația va reprezenta interesele membrilor săi și va oferi un forum pentru contracte dintre întreprinderile din România și din țările mai sus amintite.

3.2. În vederea atingerii acestor scopuri se vor întreprinde următoarele teme, în conformitate cu legislația în vigoare:

a)      Intermedierea, promovarea și păstrarea legăturilor de afaceri

b)      Îndrumarea și păstrarea contactelor între cercurile de afaceri

c)      Perceperea intereselor participanților la relații economice, ale guvernelor, ale corporațiilor de drept comun și ale autorităților publice.

d)     Culegerea și transmiterea informațiilor despre situația economică în Europa, despre starea și dezvoltarea laturii comerciale și politice și economice prin publicații, circulare, anexe informative și diferite metode de publicare.

e)      Organizarea conferințelor de presă, seminariilor de informare, simpozioanelor și discuțiilor, promovarea organizațiilor de același fel și participarea la întâlnirile acestora, în condițiile respectării scopului stabilit prin prezentul statut.

f)       Dovedirea posibilităților de investiții, desfacere și aprovizionare în aceste țări.

g)      Formarea unor cercuri de lucru pe următoarele teme:

-          Comerț, vamă, transport;

-          Investiții și privatizare;

-          Drept;

-          Finanțe și impozite;

-          Cultură și sport;

În caz de necesitate se pot forma și alte cercuri de lucru.

-          Colaborare cu organizații cu statut asemănător;

-          Respectarea și evidențierea personalităților care s-au remarcat în mod deosebit în scopuri asemănătoare sau identice;

-          Preluarea activităților legal admise, care servesc scopul statutului descris în Cap. 3.1.

3.3.Asociația se abține de la orice activitate politică sau ideologică.

          4. DURATA ASOCIAȚIEI

4.1.Înființarea asociației se face pe durată nedeterminată.

          5. MIJLOACE DE FINANȚARE, PATRIMONIU

5.1.Pentru conducerea sarcinilor legale și conforme prezentului statut asociația primește mijloace de finanțare, clasificare astfel:

-          Cotizațiile membrilor

-          Contribuții financiare și materiale

-          Beneficii din patrimoniul asociației

-          Donații

-          Sponsorizări

-          Prestări Servicii

-          Altele

5.2. Membrii asociației sunt obligați să plătească cotizație anuală. Cotizarea obligatorie începe în ziua în care are loc intrarea membrului în asociație. Cotizarea obligatorie se încheie cu data de 31 decembrie a anului în care calitatea de membru se termină. Scadența de plată a cotizației este 30 martie a anului financiar în curs. Membrii nou-veniți trebuie să achite cotizația de membru cel târziu în timp de o lună de la primirea hotărârii de aderare conform art. 7.1. al prezentului statut. Consiliul Director poate acorda păsuire în cazuri excepționale.

          6. CALITATEA DE MEMBRU

6.1. Asociația cuprinde:

-          Membrii

-          Membrii de onoare

6.2. Membrii ai asociației pot fi:

-          Orice persoană fizică;

-          Orice persoană juridică precum: instituțiile având capacitate juridică și reprezentanțe dependente, care împărtășesc țelurile asociației, respectă dispozițiile prezentului statut și participă perseverent în cadrul relațiilor economice stabilite. Membrii, conform cap. 6.2. numesc o persoană fizică care să-l reprezinte în asociație constant și alte două pentru o reprezentare ocazională. Schimbarea reprezentanților constanți se face cu înștiințarea Consiliului Director al asociației.

-          Personalităților cu merite deosebite în promovarea relațiilor economice dintre țările cu afinitățile lingvistice și culturale germane, li se poate acorda calitatea de membru de onoare la propunerea Consiliului Director în fața adunării membrilor, cu o majoritate de 2/3 din membrii prezenți și reprezentați.

          7. ÎNCEPUTUL CALITĂȚII DE MEMBRU

7.1. Calitatea de membru începe cu primirea hotărârii de aderare și achitarea cotizației anuale de membru.

7.2. Adunarea Generală hotărăște acordarea calității de membru prin majoritate simplă, pe baza unei cereri scrise a solicitantului.

7.3. Nu există un drept al aderării. Asociația nu este obligată să ofere explicații în caz de refuz.

          8. FINALIZAREA CALITĂȚII DE MEMBRU

8.1. Calitatea de membru se încheie prin: dizolvarea capacității juridice, lichidare, retragerea sau excluderea membrului.

8.2. Retragerea este posibilă numai la sfârșitul anului financiar. Declarația de retragere trebuie depusă Consiliului Director, în scris cu cel puțin 3 luni înainte de încheierea anului financiar. Dacă un membru întârzie încă o lună după primirea a două somații de plată a cotizației anuale, acesta este declarat exclus.

8.3. Un membru poate fi exclus din asociație, dacă, comportamentul său se abate grav de la statutul sau interesele asociației. Excluderea urmează prin hotărârea Adunării Generale cu o majoritate de 2/3 dintre membrii prezenți sau reprezentați. Înaintea hotărârii se acordă celui în cauză ocazia de exprimare. Hotărârea de excludere îi este adusă la cunoștință în scris, la ultima adresă comunicată asociației. Cu aceasta se consideră excluderea cu îndeplinită. După excludere, nu există nici un drept de recuperare a cotizației deja achitate.

          9. ORGANISMELE ASOCIAȚIEI

Organismele asociației sunt:

-          Adunarea Generală

-          Consiliul Director

-          Cenzor

          10. ADUNAREA GENERALĂ

10.1.        Adunarea Generală este organismul hotărâtor suprem al asociației. Consiliul Director participă la hotărârile Adunării Generale. Adunarea Generală hotărăște în special asupra:

a)      Schimbării și completării statutului

b)      Alegerea, demiterea și descongestionarea activității membrilor Consiliului Director

c)      Alegerea, demiterea și descongestionarea activității membrilor Comisiei de cenzori

d)     Preluarea și modificare a bugetului asociației

e)      Numirea membrilor de onoare

f)       Luarea în primire a rapoartelor Consiliului Director și ale Comisiei de cenzori

g)      Admiterea și excluderea membrilor

h)      Verificarea și confirmarea bilanțului și a conturilor de administrare

i)        Directivele de afaceri ale celorlalte organisme ale asociației

j)        Lichidării asociației

k)      Predării de cereri

l)        Înființării de filiale

m)    Problemelor generale sau celor de o importanță economică deosebită

n)      Unor chestiuni prestabilite prin lege sau prezentul statut

10.2.        Adunarea Generală trebuie convocată anual cel puțin o dată ca Adunare Ordinară a Membrilor.

10.3.        O adunare Extraordinară a Membrilor poate fi convocată prin Consiliul Director la dorința scrisă și cu precizarea motivelor, a cel puțin 20% dintre membrii, sau dacă Consiliul Director o consideră necesară.

10.4.        Convocarea Adunării Generale se face în scris cu un termen de 15 zile înainte de data stabilită, cu expedierea ordinii de zi și a cererilor prezentate către Consiliul Director. Convocarea se consideră îndeplinită odată cu expedierea scrisorilor de invitație. Cererile de completare a ordinii de zi se trimit Consiliului Director, în scris, cu cel puțin 3 zile înaintea Adunării.

10.5.        Adunarea Generală are loc, de regulă, în Satu Mare, la sediul din strada Fragilor, numărul 1, sau la locația specificată prin e-mail, fax, sau postată pe site-ul asociației www.drwsm.ro.

10.6.        Fiecare Adunare Generală deține puterea de decizie conform statutului, dacă mai mult de 25% din membrii cu drept de vot sunt prezenți sau reprezentați. Dacă o adunare a membrilor asociației nu are capacitate de decizie, trebuie să aibă loc o a doua Adunare în decursul următoarelor 3 săptămâni; în acest caz indiferent de numărul lor membrii cu drept de vot prezenți sau reprezentați au capacitate de decizie. Invitația la această a doua Adunare trebuie să conțină informația asupra eventualității lipsei de unanimitate de vot. Ordinea de zi corespunde cu cea a precedentei Adunări. Invitațiile la a doua Adunare trebuie să fie expediate cu cel puțin o săptămână înainte de termen.

10.7.        Fiecare membru dispune de un vot în Adunarea Generală. Exercitarea dreptului de vot poate fi transmisă la terți prin împuternicire scrisă. În cazul participării terților la Adunări aceștia necesită o împuternicire pentru fiecare Adunare la care participă.

10.8.        Membrii cu drept de vot prezenți sau reprezentați execută hotărâri și alegeri, prin majoritate simplă atâta timp, cât prin lege sau prin prezentul statul nu este altfel stabilit. Hotărâri despre modificarea Statutului necesită o majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenți sau reprezentați. Modificarea scopurilor asociației și lichidarea ei trebuie hotărâră de 2/3 din numărul tuturor membrilor asociației.

10.9.        Votul constă, de regulă, în vot deschis prin ridicarea mâinii, iar dacă cel puțin ¼ din membrii o cer, votul va fi unul secret. Alegerea membrilor Consiliului Director se face în scris prin vot secret.

10.10.    La fiecare Adunare Generală se încheie un proces verbal, care trebuie să conțină cuprinsul subiectelor, cererilor și hotărârilor discutate. Procesul verbal redactat de un secretar va fi semnat atât de secretar cât și de Președintele Adunării Generale, iar copia va fi transmisă membrilor.

10.11.    Adunarea Generală va fi condusă de Președintele Consiliului Director, în lipsa acestuia de către locțiitorul său sau de un membru al Consiliului Director numit de el. La începutul Adunării Generale conducătorul Adunării numește secretarul. Adunarea Generală nu este deschisă publicului, însă conducătorul Adunării poate să admită participarea invitaților.

          11. CONSILIUL DIRECTOR

11.1.        Consiliul Director se compune din 5 persoane:

a)      Președintele

b)      Trei vicepreședinți

c)      Consilierul președintelui

11.2.        Consiliul Director este ales de către Adunarea Generală pe o perioadă de doi ani. Până la noile alegeri, conform prezentului statut, Consiliul Director rămâne în exercițiu. Alegerea Consiliului Director se face la propunerea membrilor. Fiecare membru al Consiliul Director va fi ales separat. Realegerile sunt admise. Alegerile se fac numai din rândurile membrilor asociației. Membrii conform cap. 6.2 votează o persoană fizică, care preia dreptul de alegere pasivă. Atribuțiile acestei persoane pot fi exercitate numai de către ea personal. La încheierea calității de membru în asociație dispar și atribuțiile de membrii ai Consiliului Director.

11.3.        Cercurile de lucrări servesc la consultarea și sprijinirea Consiliului Director. Acestora pot să le aparțină, pe lângă membrii asociației și terți competenți.

11.4.        Consiliul Director stabilește proiectul de buget al asociației și hotărăște utilizarea mijloacelor în cadrul administrării afacerilor în curs. Consiliul Director își gestionează propriile activități, atât timp cât legislația și prezentul statut nu stabilește altfel. Consiliul Director poate desemna reprezentanți pentru anumite atribuții.

11.5.        Consiliul Director adoptă hotărâri cu majoritate simplă a membrilor săi prezenți, dacă regulamentul nu stabilește altfel.

11.6.        Membrii Consiliului Director se aleg pe posturile menționate la art. 11.1. ținând cont de fișa postului, elaborată pentru fiecare dintre acestea.

          12. COMISIA DE CENZORI

12.1.        Adunarea Generală a Membrilor alege Cenzorul pe o perioadă de doi ani în scopul controlului gestiunii financiar contabile.

12.2.        Alegerea Cenzorului se face la propunerea membrilor asociației. Realegerea cenzorului este admisibilă. Nu este admisibilă delegarea de competență.

12.3.        Cenzorul reprezintă organul de control al ”Asociației Economice Germano-Române pentru Regiunea Nord Vest”.

12.4.        Cenzorul analizează rapoartele de activitate ale membrilor Consiliului Director al Asociației precum și orice alte documente consideră de cuviință pentru a avea o imagine clară a activităților ”Asociației Economice Germano-Română pentru Regiunea Nord Vest”

12.5.        Cenzorul elaborează, pe baza documentelor prevăzute în articolul anterior, un proces verbal privind activitatea ”Asociației Economice Germano-Română pentru Regiunea Nord Vest”.

12.6.        Cenzorul prezintă procesul verbal privind activitatea ”Asociației Economice Germano-Română pentru Regiunea Nord Vest”, în prima întâlnire ordinară a Adunării Generale a ”Asociației Economice Germano-Română pentru Regiunea Nord Vest”, ulterioară datei elaborării procesului verbal.

12.7.        Verifică modul în care este administrat Patrimoniul ”Asociației Economice Germano-Română pentru Regiunea Nord Vest”.

12.8.        Pentru activitatea depusă, Cenzorul are dreptul, în condițiile legii și în limita posibilităților ”Asociației Economice Germano-Română pentru Regiunea Nord Vest”, să primească remunerare pentru perioada desfășurării activității de cenzor.

          13. DIVOLVAREA, LICHIDAREA

13.1.        Asociația va fi dizolvată, dacă:

a)      Adunarea Generală a Membrilor convocată în acest scop, ia hotărârea de dizolvare cu o majoritate de 2/3 a tuturor membrilor;

b)      O sentință judecătorească prevede dizolvarea;

c)      Organismele asociației nu mai pot acționa în alcătuirea loc inițială;

d)     Țelul asociației nu mai poate fi atins;

e)      Alte dispoziții de constrângere legată care prevăd lichidarea.

13.2.        După dizolvarea asociației, nu este permis ca bunurile sau valorile rămase în patrimoniul asociației să fie returnate membrilor. Cu acordul autorităților competente aceste bunuri pot fi transferate în posesia altor organizații de utilitate publică, cu scopuri asemănătoare asociației în lichidare.

          14. COMPETENȚĂ JUDECĂTOREASCĂ

14.1.        Pentru toate neînțelegerile rezultate din acest statut competența judecătorească revine instanței judecătorești competente (Satu Mare).

          15. MENȚIUNI FINALE

15.1.        Statutul se completează în conformitate cu reglementările legislației în vigoare.

15.2.        În cazul în care unele dispoziții din prezentul statut sunt sau devin irealizabile în parte sau în întregime, alabilitatea celorlalte dispoziții ale Statutului rămâne neafectată. Dispozițiile ineficace sau irealizabile substituite prin hotărârea Adunării Generale a Membrilor cu alte dispoziții, care să atingă în mod legal și cât mai apropiat scopul propus.

Prezentul statul a fost hotărât de către Adunarea Generală Extraordinară la data de 03.11.2009.

Satu Mare,

04.11.2009